دراین فروشگاه چندین روش سفارش کالابرای خریداران محترم درنظرگرفته شده

خریداران پس ازانتخاب محصول وورود به بخش سبدخرید دونوع انتخاب پیش روی خوددارند  اول به صورت خریدارمهمان ودوم به صورت خریدارعضودرهردواین انتخابهاکاربرجهت ارسال کالابایدمشخصات مانندنام نام خانوادگی-شهر-استان-ادرس وشماره تلفن خودراثبت کندولی چنانچه عضویت راانتخاب کنید صاحب یک پنل اختصاصی کاربری  میشود وتمام سوابق خرید وتراکنشهادرون این پنل بایگانی میشود وهمچنین شامل تخفیفاتی نیزدرخریدهای بعدی خودخواهدشد


                                                                1-سفارش خریدتلفنی (هزینه ارسال دارددرفاکتورثبت میشودوازخریداردریافت می گردد)

دراین روش که بیشتربرای شهروندان تهرانی کاربرددارد.پس ازانتخاب محصول موردنظرباتماس باشماره تلفن   کالای خودراسفارش داده بااعلام آدرس تحویل سفارش حداکثرپس از5ساعت توسط پیک درآدرس تان تحویل ووجه کالا به اضافه مبلغ40هزار تومان هزینه ارسال ازشماهنگام تحویل کالااخذمیگردد

                                                                                      

2-سفارش اینترنتی(هرینه ارسال پستی درفاکتورمندرج میشود)
این روش برای تمام خریداران درسراسرایران کاربردی است خریدارپس ازکلیک روی گزینه سفارش خریددرزیرتصویرکالا درصفحه اصلی فروشگاه به صورت خودکاربه سمت بالای صفحه سایت هدایت و روی گزینه سبدخریدکلیک نموده بلافاصله به صفحه سبدخرید منتقل وبه دوصورت کاربر و میهمان میتواند پروسه خریدراباپرنمودن فیلدهای پایین صفحه سبدخریدمانندثبت نام ونام خانوادگی- آدرس وغیره (مبلغ بابت هزینه ارسال پستی درفاکتورمندرج میشود) ودرآخرکلیک روی گزینه ثبت سفارش به صورت خودکاربه صفحه پرداخت امن بانکی متصل شده ودراین صفحه مشخصات درخواستی بانک را مانند شماره 16رقمی کارت رمزدوم وغیره را پرنموده وباکلیک روی گزینه (پرداخت) عملیات تراکنش بانکی رابه انجام رسانده ..که چنانچه این فرآیندبدرستی انجام پذیرد پیامکی ازطرف سیستم به صورت خودکارحاوی موفقیت خریدبه شماره موبایل خریدارارسال میگردد این بهترین روش سفارش کالا برای تمامی خریداران میباشد.درگاه امن بانکی متصل به این فروشگاه 1-درگاه به پرداخت بانک ملت2-درگاه واسط زرین پال که انتخاب نوع درگاه هنگام فرایندخرید با خود مشتری می باشد ودرنهایت نتیجه تفاوتی بایکدیگرندارند3- پرداخت توسط لینک صفحه آسان پرداخت

درصورتی که انجام وطی نمودن پروسه خریداینترنتی درون سایت برایتان مشکل وغیرممکن بودازطریق کلیک روی این لینک آسان پرداخت به صفحه پرداخت واردشده وفیلدهای مربوطه رابدرستی پرکنیددرقسمت توضیحات آدرس پستی  ومحصول مورددرخواست خودرا ثبت نماید ودرمورد وجه کالا بایدمبلغ 30هزارتومان بیافزیدبابت هزینه ارسال یعنی اگرکالای درسایت به قیمت 260هزارتومان بودوشماای

کالارا درخواست می کنید هنگام ثبت ملبغ باید40هزارافزوده وملبغ 300هزارتومان راقیدوپرداخت کنید

.ارسال سفارشات دراین نوع خریددرتهران توسط پیک یاوانت باروحداکثر8ساعت پس ازخریداینترنتی به ادرس خریدارارسال برای شهرستانهاازطریق تیپاکس یاباربریهاویا اتوبوس تعاونی ها انجام میشود.وحداکثر1روزکاری اززمان انجام خرید به ادرس ثبت شده آنان ارسال میشود و نهایتا ظرف مدت 1تا2روز بدستشان میرسد

پاسخ سوال برخی ازمشتریان درتماس باماعنوان نمودند

سوال:دریافت 30 هزارتومان هزینه ارسال سفارش درفاکتوراینترنتی بابت چیست؟چون ماهنگام تحویل سفارش نیزمجددکرایه پرداخت نمودیم

پاسخ : سفارشاتی که ازطریق باربری -تیپاکس-ترمینال برای مشتریان شهرستانی ارسال می گرددهنگام محاسبه سیستم سبدخریدمبلغ 40000تومان هزینه ارسال محاسبه ودرفاکتورثبت که هنگام انجام تراکنش باجمع قیمت نهایی شمااقدام به پرداخت این مبلغ نموده لازم بذکراست که این کرایه مربوط به کرایه حمل داخل شهری تهران برای سفارش شما یعنی ازمبدا فروشگاه اینترنتی تامقصدباربری -تیپاکس-ترمینالها درون شهرتهران است .....و کرایه میان شهری که ازمبداشهرتهران تامقصدشهرستان سفارش دهنده میباشدوتوسط کامیون  یا اتوبوس حمل میشودرا مشتری هنگام تحویل سفارش بایدپرداخت کند.