• کندانسوربرودت
  • عرق ساز
  • عرق ساز
  • دیگ تقطیر
  • انواع الکل سنج

ظروف لازم درپروسه تخمیروتقطیر ► ◕‿◕ ◄

قیف پلاستیکی

80,000تومان

سیفون مایعات

150,000تومان

سیفون مایعات

250,000تومان

موم آب بندی بطری

250,000تومان

تشتک فلزی

300,000تومان

تشتک زن بطری

1,300,000تومان

تشتک زن بطری

1,700,000تومان

✓ابزارولوازم پروسه تخمیر ►Θ‿Θ◄

شربت فروکتوز

98,000تومان

مالت اکسترکت

100,000تومان

چوب پنبه18در22

100,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

سیفون مایعات

150,000تومان

چوب پنبه23در30

150,000تومان

زلال کننده

170,000تومان

ناگت خام

200,000تومان

یست اکسترکت

210,000تومان

سیفون مایعات

250,000تومان

مخمرفرانسوی

250,000تومان

موم آب بندی بطری

250,000تومان

پارو چوبی

250,000تومان

رازک

288,000تومان

گلیسرین

290,000تومان

زلال کننده

550,000تومان

هیدرومتر سه کاره

1,000,000تومان

دیگ ودستگاه تقطیر عرق ساز ► ◕‿◕ ◄

کندانسوربرودتی زمان تقطیر ►◕‿◕◄

کویل لوله مسی

2,200,000تومان

لوازم جانبی پروسه تقطیر ►◕‿◕◄

ترمومانومتر

470,000تومان

ترمومترآنالوگ

500,000تومان

توری مسی1.5متری

125,000تومان

دماسنج انالوگ

150,000تومان

دماسنج دیجیتالی

150,000تومان

ریجنت باتل فیلتر

600,000تومان

زلال کننده

550,000تومان

شیلدمسی1متری

80,000تومان

کاغذ صافی

1,500,000تومان

کاغذ صافی

80,000تومان

گلیسرین

290,000تومان

موادارتقاءدهنده کیفیت وکمیت عرق ☄

جدید
جدید

اسانس انبه

1,460,000تومان

شربت فروکتوز

98,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

اسید لاکتیک

200,000تومان

آشپزخانه صنعتی

تشتک زن بطری

1,700,000تومان

خامه گیرچرخ شیر

15,000,000تومان

سماوراستیل گازی

3,500,000تومان

منقل صحرایی ساج

590,000تومان

چوب پنبه زن

1,900,000تومان

جديدترين ها

زلال کننده

550,000تومان

اسانس انبه

1,460,000تومان

کاغذ صافی

1,500,000تومان

ناگت خام

200,000تومان

آلفا امیلازآنزیم

1,600,000تومان

هیدرومتر سه کاره

1,000,000تومان

تشتک زن بطری

1,300,000تومان

چوب پنبه زن

1,900,000تومان

موم آب بندی بطری

250,000تومان

سیفون مایعات

150,000تومان

سیفون مایعات

250,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

شربت فروکتوز

98,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

گلیسرین

290,000تومان

کویل لوله مسی

2,200,000تومان

پ هاش متر تورنسل

360,000تومان

قیف پلاستیکی

80,000تومان

شیلدمسی1متری

80,000تومان

زلال کننده

170,000تومان

ریجنت باتل فیلتر

600,000تومان

رازک

288,000تومان

توری مسی1.5متری

125,000تومان

تشتک فلزی

300,000تومان

اسید لاکتیک

200,000تومان

هیدرومتر-950-1000

1,500,000تومان

هیدرومتر-800-900

1,500,000تومان

هیدرومتر-700-800

1,500,000تومان

خامه گیرچرخ شیر

15,000,000تومان

تشتک زن بطری

1,700,000تومان

هیدرومتر-900-950

1,500,000تومان

هیدرومتر-850-900

1,500,000تومان

هیدرومتر-800-850

1,500,000تومان

هیدرومتر-750-800

1,500,000تومان

هیدرومتر-700-750

1,500,000تومان

هیدرومتر-650-700

1,500,000تومان

هیدرومتر-600-650

1,500,000تومان

منقل صحرایی ساج

590,000تومان

دماسنج انالوگ

150,000تومان

یست اکسترکت

210,000تومان

کاغذ صافی

80,000تومان

چوب پنبه23در30

150,000تومان

چوب پنبه18در22

100,000تومان

چربی سنج شیر

150,000تومان

مخمرفرانسوی

250,000تومان