لطفا قیبل ازاقدام به ثبت نهایی سفارش 2دقیقه زمان صرف کن واین هشداررا مطالعه کن چون اطلاع ازان به نفع شماست وباعث رفع مشکلات احتمالی میشود

خریدبه صورت ثبت نام کاربری بسیاربهترازخریدبه عنوان مهمان

1-باتوجه به دوروش ثبت سفارش خریدبه صورت مهمان وخرید به عنوان کاربر ثبت نام کننده وباوجوداختیاردرانتخاب هریک ولی بهتراست ثبت نام کنیدو به عنوان کاربربانام کاربری خوداقدام به ثبت سفارش نماتید از نظرزمان هیچ تفاوتی هنگام پرنمودن فرم سفارش مهمان وفرم ثبت نام وجودندارد ولی با عضویت تاریخچه خرید شمادرپروفایل احتصاصی شما بایگانی میشود ودرسفارشات بعدی احتمال محاسبه تخفیف وجودداردوبه نوعی گارانتی خرید شما محسوب میشود

هزینه ارسال سفارش  (کرایه) رایگان نیست ودرمقصدهنگام تحویل باید بپردازید

2-ارسال سفارشات خریددرتهران توسط پیک وارسال سفارشات برای خریداران شهرستانی توسط شرکت حمل ونقل تیپاکس ارسال وطبق روال فعالیت تیپاکس مرسولهسفارش درمنزل سفارش دهنده تحویل میشودپرداخت هزینه ارسال درنهایت بامشتری است که یا هنگام خریداینترنتی درفاکتور کالا افزودهواز خریدار اخذ واگردرفاکتور اخذنشود هنگام  تحویل مرسوله در مقصدازخریداراخذمیشود

3-دقت هنگام سفارش و خریدمحصول

باتوجه براینکه درصورت درخواست مشتری امکان استراد سفارش طبق شرایط مندرج وجوددارد ولی بدلیل پروسه سخت استرداد وپرداخت کرایه ارسال و استراد توسط مشتری که شامل هرینه گزاف و صرف زمان است بهتراست هنگام ثبت سفارش بیشتردقت کنید و باصبروحوصله اقدام به پروسه ثبت سفارش کنید

5-بهترینروش تماس وارتباط با ما

ماشماره تماس خودرادرصفحه اصلی سایت دردسترس خریداران قراردادیم وازساعت10الی 16 اپراتور پاسخگوی تماس شماست ولی اگر درساعات دیگرنیازبه ارتباط بود از طریق صفحه تماس باما پیام خودرا به صورت نوشتاری نگارش وارسال کنید مادراولین فرصت پاسخ خواهیم داد